Search results

  1. Elenaemars

    How Much Do You Believe On Security Of Ios?

    I trust IOS about 80%, the rest 20% is still on checking. How about you?
  2. Elenaemars

    Basic Function In Using

    Nghề môi giới bất động sản dưới góc độ pháp lý hiện hành Theo Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì điều kiện để trở thành môi giới bất động sản đó là: tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tăng thêm 1 người...
Top